Główna treść artykułu

Abstrakt

This article is a voice in the discussion on irregularities in the operation of the institutional support system for adults with intellectual disabilities, who, due to the specificity of their dysfunction, face fundamental problems in the process of obtaining social autonomy. Often the institutions established to support this process, due to shortcomings of properly educated staff, are not able to perform their tasks properly. The text, in the form of a case study presentation, analyses these phenomena and attempts to indicate the sources of evil inherent in the system.

Słowa kluczowe

intellectual disability, adulthood social support system

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Fetzki, T., & Fetzka, A. (2020). Dorosły z niepełnosprawnością intelektualną w sieci systemu instytucjonalnego: analiza wybranych problemów. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (21), 249-263. https://doi.org/10.34768/dma.vi21.531

Bibliografia

 1. Bobińska K., Gałecki P. (2010), Zaburzenia psychiczne u osób upośledzonych umysłowo, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
 2. Bobińska K., Pietras T., Gałecki P. (red.) (2012), Niepełnosprawność intelektualna – etiopatogeneza, epidemiologia, diagnoza i terapia, Wydawnictwo Continuo, Wrocław.
 3. Creswell J.W. (2013), Projektowanie badań naukowych: metody jakościowe, ilościowe i mieszane, Wydawnictwo Uniwersytetu Jagiellońskiego, Kraków.
 4. Dawidziuk E., Mazur M. (2017), Osoby z niepełnosprawnością intelektualną lub psychiczną osadzone w jednostkach penitencjarnych; z uwzględnieniem wyników badań przeprowadzonych przez pracowników Biura Rzecznika Praw Obywatelskich, Biuro Rzecznika Praw Obywatelskich, Warszawa.
 5. Deutsch Smith D. (2009), Pedagogika specjalna: podręcznik akademicki, t. 1, PWN, Warszawa.
 6. Eichstaedt K., Gałecki P., Depko A. (2017), Metodyka pracy biegłego psychiatry oraz psychologa w sprawach karnych, nieletnich oraz wykroczeń, Wolters Kluwer, Warszawa.
 7. Harwas-Napierała B., Trempała J. (red.) (2006), Psychologia rozwoju człowieka. Charakterystyka okresów życia człowieka, PWN, Warszawa.
 8. ICD-10 (2008), Międzynarodowa statystyczna klasyfikacja chorób i problemów zdrowotnych. Rewizja dziesiąta, t. 1, WHO.
 9. ICF (2001), Międzynarodowa klasyfikacja funkcjonowania, niepełnosprawności i zdrowia, WHO.
 10. Konwencja o prawach osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2012 r. poz. 1169).
 11. Kościelska M. (1998), Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa.
 12. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5® (2018), P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, W. Wciórka (red.), Edra Urban&Partner, Wrocław.
 13. Kryteria diagnostyczne zaburzeń psychicznych DSM-5® (2018), P. Gałecki, M. Pilecki, J. Rymaszewska, A. Szulc, S. Sidorowicz, W. Wciórka (red.), Edra Urban&Partner, Wrocław.
 14. Kościelska M. (1998), Oblicza upośledzenia, PWN, Warszawa.
 15. Kowalik S. (1984), Rehabilitacja upośledzonych umysłowo, PWN, Warszawa.
 16. Kowalik S. (1999), Psychospołeczne podstawy rehabilitacji osób niepełnosprawnych, Biblioteka Pracownika Socjalnego, Katowice.
 17. Pilch T., Bauman T. (2010), Zasady badań pedagogicznych. Strategie ilościowe i jakościowe, Wydawnictwo Akademickie „Żak”, Warszawa.
 18. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 sierpnia 2017 r. w sprawie warunków organizowania kształcenia, wychowania i opieki dla dzieci i młodzieży niepełnosprawnych, niedostosowanych społecznie i zagrożonych niedostosowaniem społecznym (Dz.U. z 2017 r. poz. 1578).
 19. Sęk H., Cieślak R. (2004), Wsparcie społeczne – sposoby definiowania, rodzaje i źródła wsparcia, wybrane koncepcje teoretyczne, w: Wsparcie społeczne, stres i zdrowie, H. Sęk, R. Cieślak (red.), PWN, Warszawa.
 20. Ustawa z dnia 19 sierpnia 1994 r. o ochronie zdrowia psychicznego (Dz.U. z 2017 r. poz. 882 i 2245).
 21. Zima-Parjaszewska M. (red.) (2015), Osoba z niepełnosprawnością intelektualną w postępowaniach sądowych i przed innymi organami, PsNROzUU, Warszawa.