Główna treść artykułu

Abstrakt

Artykuł ma charakter teoretyczny, bazuje na wybiórczym przeglądzie i analizie literatury dotyczącej nauczyciela, dobrostanu oraz zarządzania nowoczesną organizacją. Celem artykułu nie jest analiza modelu kompetencyjnego nauczyciela ani obszarów związanych z jego zawodowym  przygotowaniem do pracy, ale raczej wywołanie dyskusji, wzbudzenie refleksji na temat konieczności podjęcia działań ukierunkowanych na wspieranie nauczycieli, w odczuwaniu przez nich satysfakcji i zadowolenia z pracy oraz pozytywnych konsekwencji takiego podejścia dla budowania ich osobistego dobrostanu jako istotnego warunku w drodze do budowania profesjonalnego wizerunku zawodu nauczyciela oraz poprawy jakości jego pracy. W tym celu w artykule dokonano krótkiej charakterystyki aktualnej sytuacji zawodowej nauczycieli oraz skonfrontowano ją z praktykami stosowanymi w nowoczesnych organizacjach traktujących pracowników jako kluczowy zasób organizacji.

Słowa kluczowe

teacher school well-being work-life balance nauczyciel dobrostan work-life balance

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Wawrzonek, A. (2022). Poczucie dobrostanu istotnym aspektem zasobów ważnych w pracy zawodowej nauczycieli. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 215-228. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.655

Bibliografia

 1. Bataineh, K. (2019) Impactof Work-Life Balance, Happiness at Work, on Employee Performance. International Business Research. 2(12) ISSN 1913-9004 E-ISSN 1913-9012 Published by Canadian Center of Science and Education, 99-112.
 2. Bobako, M. (2012) Zaklinanie nowoczesności. Axel Honneth i moralna gramatyka filozoficznych przemilczeń. W: A. Honneth, Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS, XXVII-XLV.
 3. Chang, A., McDonald, P., Burton, P. (2010) Methodological choices in work-life balance research 1987 to 2006: A critical review. The International Journal of Human Resource Management, 21(13), 2381-2413.
 4. Christoph, M. (2020) Strategie weebeingowe w organizacjach. Nowy wymiar motywowania pracowników. W: S.M. Kwiatkowski i M. Piorunek (red.) Jednostka, edukacja, organizacja wobec przemian rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej, 290-310.
 5. Czapiński, J. (red.) (2004) Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN.
 6. Czerw, A. (2017) Psychologiczny model dobrostanu w pracy. Wartość i sens pracy. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN SA.
 7. Diener, E., Lucas, R.E., Oishi, S. (2004) Dobrostan psychiczny. Nauka o szczęściu i zadowoleniuz życia. W:J. Czapiński (red.) Psychologia pozytywna. Nauka o szczęściu i cnotach człowieka. Warszawa: Wydawnictwo Naukowe PWN, 35-50.
 8. Directive on work-life balance for parents and carers, (EU) 2019/1158 of the European Parliament and of the Council.
 9. Evolve to Continuous Dialogue. The Aon Global Employee Experience Research 2018. Dostępny na: https://insights.humancapital.aon.com/i/1005611-evolve-to-continuous-dialogue-2018-employee-experience-research-report/0? [14.05.2021].
 10. Gregory, A., Milner, S. (2009) Work-Life Balance: A Matter of Choice? Dostępny na: https://onlinelibrary.wiley.com/doi/epdf/10.1111/j.1468-0432.2008.00429.x [8.04.2021].
 11. Honneth, A. (2012) Walka o uznanie. Moralna gramatyka konfliktów społecznych. Kraków: Zakład Wydawniczy NOMOS.
 12. Jakowiak, B., Jaskulska, S. (2020) Dobrostan nauczycieli i nauczycielek a ich postawy wobec kształcenia na odległość w czasie pandemii COVID-19. Przegląd Pedagogiczny,1, 219-232.
 13. Konu, A., Rimpelä, M. (2002) Well-being in schools: a conceptual model. Health Promotion International, 17. Dostępny na: https://pdfs.semanticscholar.org/f395/67c0b94ceedbd6dc0ec683ba5f31639770ac.pdf [20.05.2021].
 14. Kozioł, L., Wojtowicz, A. (2016) Wybrane praktyki zarządcze a dobrostan pracowniczy. Zeszyty Naukowe Politechniki Poznańskiej,71, 165-177.
 15. Księga rekomendacji oraz ekspertyzy Praca zdalna 2.0. Rozwiązanie na czas pandemii czy trwała zmiana? Dostępny na: https://pracodawcyrp.pl/upload/files/2021/03/praca-zdalna-2-0-rekomendacje-1.pdf [20.05.2021].
 16. Kwiatkowski, S.M., Piorunek, M. (red.) (2020) Jednostka, edukacja, organizacja wobecprzemian rynku pracy. Warszawa: Wydawnictwo Akademii Pedagogiki Specjalnej.
 17. Madalińska-Michalak, J. (2019) Shaping the Future of Teaching Profession. Kształtowanie przyszłościzawodu nauczyciela. LABOR et EDUCATIO, 7, 29-42.
 18. Nowak-Dziemianowicz, M. (2016) Walka o uznanie w narracjach. Jednostka i wspólnota w procesie poszukiwania tożsamości. Wrocław: Wydawnictwo Naukowe Dolnośląskiej Szkoły Wyższej.
 19. Przyszłość wellbeingu i benefitów pracowniczych. Nowe porządki. Raport 2020. Dostępny na: https://hrpolska.pl/uploads/artyku%C5%82y%202020/Raport_Activy-Przyszlosc_wellbeingu_i_benefitow_pracowniczych-min.pdf [18.05.2021].
 20. Research on theHappiness Management Model from the Perspective of Psychological Capital (2010) Proceedings of the 7th International Conference on Innovation & Management. Dostępny na: http://ludopedia.cl/biblioteca/10.pdf[23.05.2021].
 21. Solarczyk-Ambrozik, E., Christoph, M., Konieczna-Woźniak, R. (red.) (2020) Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM.
 22. Wawrzonek, A. (2019) Potrzeba poradniczego wsparcia w wielopokoleniowych zespołach pracowniczych. Studia Poradoznawcze, 8, 134-156.
 23. Wawrzonek, A. (2020) (Re)konstrukcja Work-Life Balance vs pokolenia na rynku pracy. W: E. Solarczyk-Ambrozik, M. Christoph i R. Konieczna-Woźniak (red.) Edukacja dorosłych a planowanie karier edukacyjno-zawodowych. Poznań: Wydawnictwo Naukowe UAM, 207-226.
 24. Wellbeing mentalny pracowników w Polsce, 2021.
 25. Wright, T.A., Bonett, D.G. (2007) Job satisfaction and psychological well-being asnonadditive predictors of workplace turnover. Journal of Management, 33 (2), 141-160.