Główna treść artykułu

Abstrakt

Przedsiębiorczość ze względu na swoją złożoną naturę i interdyscyplinarny charakter jest przedmiotem badań wielu dyscyplin naukowych. Wzrost zainteresowania przedsiębiorczością znajduje swoje odzwierciedlenie w dyskusjach naukowych, politycznych i gospodarczych. Obecność kategorii przedsiębiorczości w przestrzeni szkolnictwa wyższego zaowocowała z jednej strony dostrze-żeniem potrzeby zacieśniania wielowymiarowej sieci współpracy środowiska akademickiego z rynkiem pracy, natomiast z drugiej koniecznością rozwijania potencjału przedsiębiorczego wszystkich studentów niezależnie od kierunku studiów. Na przestrzeni ostatnich dziesięciu lat problematyka rozwoju przedsiębiorczości studentów Niemczech nabrała nowej dynamiki i jest obecna zarówno w dyskursie naukowym, jak i publicznym. Działania zorientowane na wspieranie przedsiębiorczości w nietechnologicznych obszarach edukacji i badań można zidentyfikować w coraz większej liczbie uczelni wyższych w Niemczech. Celem tekstu jest charakterystyka przedsiębiorczości studentów w Niemczech i przedstawienie instrumentów jej wspierania, w szczególności kierunków nietechnologicznych (pozaekonomicznych). Za podstawowe metody badawcze przyjęto przegląd piśmiennictwa i dokumentów źródłowych. Dynamicznie zmieniające się otoczenie społeczno-ekonomiczne oraz zainteresowanie studentów samozatrudnieniem potwierdza potrzebę szerszego włączenia w ofertę edukacji akademickiej przedmiotów z obszaru przedsiębiorczości. Obserwowany przez analityków wzrost samozatrudnienia w tak zwanych wolnych zawodach oraz przemyśle kreatywnym i kultury staje się w coraz większej mierze udziałem studentów i absolwentów kierunków społecznych, humanistycznych i kulturoznawczych.

Słowa kluczowe

entrepreneurship entrepreneurship of students higher education in Germany graduates in the labour market przedsiębiorczość przedsiębiorczość studentów szkolnictwo wyższe w Niemczech absolwenci na rynku

Szczegóły artykułu

Jak cytować
Zapotoczna, M. (2022). Przedsiębiorczość studentów w Niemczech – wybrane aspekty. Dyskursy Młodych Andragogów/Adult Education Discourses, (23), 183-195. https://doi.org/10.34768/dma.vi23.657

Bibliografia

 1. Altbach, Ph.G., Reisberg, L. i Rumbley, L.E. (2009) Trends in Global Higher Education: Tracking an Academic Revolution. A Report Prepared for the UNESCO 2009 World Conference on Higher Education. Paris: UNESCO.
 2. Bechert, S., Ahluwalia, R. i Baharian, A. (2018) Entrepreneurship Education Ansätze aus Wissenschaft und Praxis. Eschborn: RKW Kompetenzzentrum.
 3. Bergmann, H. i Golla, S. (2020) Unternehmertum an Hochschulen in Deutschland. St. Gallen--Fulda: Universität St.Gallen/Hochschule Fulda.
 4. Blöcher, A. i Gawlik, L. (2020) Entrepreneurship-Kultur an Hochschulen – Empirische Unter suchung am Beispiel der TH Köln. Köln: Technische Hochschule Köln. Dostępny na: https://cos.bibl.th-koeln.de/frontdoor/deliver/index/docId/873/file/V29_Entrepreneurship-Kultur_11022020.pdf [25.04.2022].
 5. Bonin, H., Krause-Pilatus, A. i Rinne, U. (2020) Selbstständige Erwerbstätigkeit in Deutschland, Kurzexpertise. Berlin: Bundesministeriums für Arbeit und Soziales.
 6. Czyżewska, M. (2018) Uwarunkowania rozwoju przedsiębiorczości studenckiej na podstawie badań empirycznych. Studia i Prace. Kolegium Zarządzania i Finansów, 160, 29-44.
 7. Entrepreneurial Skills. Dostępne na: https://www.stifterverband.org/entrepreneurial-skills [19.02.22].
 8. Eurostat (2021) Dostępny na: https://ec.europa.eu/eurostat/documents/2995521/11563391/3--02122021-AP-EN.pdf/6ebfe4d6-d2e1-372b-1556-3bf4174422dc [18.02.2022].
 9. Görisch, J., Kulicke, M., Bruns, R.W., Stahlecker, T. (2002) Studierende und Selbstständigkeit.
 10. Ergebnisse der EXIST-Studierendenbefragung. EXIST-Studien 2. Bonn: BMBF.
 11. Grassmann, F. i Koch, M. (2020) Gründungspotential an saarländischen Hochschulen. W: E. Emrich i in. (red.) Unternehmensgründungen im Umfeld saarländischer Hochschulen. Empirische Ergebnisse und regionalökonomische Effekte.Saarbrücken: Universaar, 53-78. Dostępnyna: https://publikationen.sulb.uni-saarland.de/bitstream/20.500.11880/30884/1/Unternehmensgr%C3%BCndungen.pdf#page=54 [25.04.2022].
 12. Grave, B., Hetze, P. i Kanig, A. (2014) Gründungsradar 2013. Wie Hochschulen Unternehmensgründungen fördern. Essen. Dostępny na: http://www.stifterverband.de/ pdf/gruendungradar_2013.pdf [15.02.2022].
 13. Hisrich, R.D. (2006) Entrepreneurship research and education in the world: past, present and future. W: Jahrbuch Entrepreneurship 2005/06. Berlin-Heidelberg: Springer, 3-14.
 14. Hochschulrahmengesetz. Dostępny na: https://www.gesetze-im-internet.de/hrg/HRG.pdf [15.02.2022].
 15. Ilic, P. (2018) Perspektiven auf Unternehmenskultur. W: J. Herget, H. Strobl (red.) Unter nehmenskultur in der Praxis. Grundlagen – Methoden – Best Practices. Wiesbaden: Springer Gabler.
 16. Josten, M. i Viehl, P. (2004), Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaften – ein Plädoyer für eine bisher vernachlässigte Gründer – und Gründerinnengruppe. W: H. Koepke (red.) Gründungs potenziale von Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftlern. Stand und Perspektiven.
 17. Beiträge im Rahmen des Wuppertaler Fachkongresses vom 13. Mai 2004. Stuttgart: Universität Wuppertal, 147-164.
 18. Komraus, P. (2019) Geneza i ewolucja pojęcia przedsiębiorczości. W: T. Rachwał (red.) Kształtowanie kompetencji przedsiębiorczych. Warszawa: Wydawnictwo FRSE.
 19. Konegen-Grenier, Ch. (2019) Geisteswissenschaftler auf dem Arbeitsmarkt: Berufe, Branchen, Karriere positionen. Köln: Institut der deutschen Wirtschaft.Dostępny na: https://www.econstor.eu/bitstream/10419/203253/1/1676370757.pdf [25.04.2022].
 20. Korol, J., Kusideł, E. i Szczuciński, P. (2016) Przedsiębiorczość, produktywność i konkurencyjność regionów Polski. Toruń: Wydawnictwo Adam Marszałek.
 21. Kräuter, M., Oberlander, W. i Wießner, F. (2009) Arbeitsmarktchancen für Geisteswissenschaftler: Analysen, Perspektiven, Existenzgründung. Bielefeld: Bertelsmann Verlag.
 22. Kulicke, M. (2004) Das Gründungsverhalten von Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftlern–eine empirische Analyse. W: H. Koepke (red.) Gründungspotenziale von Geistes-, Kultur- und Sozialwissenschaftlern. Stand und Perspektiven. Beiträge im Rahmen des Wuppertaler Fachkongresses vom 13. Mai 2004. Stuttgart: Fraunhofer-IRB-Verlag, 39-54.
 23. Kwieciński, L., Młodzińska-Granek, A., Rośkiewicz, W. i Kehrer, J. (2015) Przedsiębiorczość akademicka wywodząca się z nauk humanistycznych i społecznych w Polsce i Niemczech. Analiza porównawcza. Lipsk: Wydawnictwo Fraunhofer Gesellschaft MOEZ.
 24. Kwiek, M. (2010) Transformacje uniwersytetu. Zmiany instytucjonalne i ewolucje polityki edukacyjnej w Europie. Poznań: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu im. Adama Mickiewicza.
 25. Maicher, L., Rośkiewicz, W., Kehrer, J., Friebel, P., Kwieciński, L. i Młodzinska-Granek, A. (2015) Akademisches Unternehmertum aus den Geistes- und Sozialwissenschaften in Deutschland und Polen. Eine vergleichende Analyse. Leipzig: Fraunhofer Gesellschaft Verlag MOEZ.
 26. Matusiak, K.B. i Matusiak, M. (2007) Pojęcie i ekonomiczne znaczenie przedsiębiorczości akademickiej. Zeszyty Naukowe Uniwersytetu Szczecińskiego. Ekonomiczne Problemy Usług, 8, 155-165.
 27. Metzger, G. (2020) KfW-Gründungsmonitor 2020. Gründungstätigkeit in Deutschland 2019: erster Anstieg seit 5 Jahren – 2020 im Schatten der Corona-Pandemie. Frankfurt am Main: KFW.
 28. Neuschäfer, K. (2015) Beteiligungen an Spin-offs als Instrument der Gründungsförderung. W: J. Teichert, R. Ofianka i A. Jendrosch (red.) Universitäre Gründungsförderung: Abläufe, Akteure, Erfolge. Münster-New York: Waxmann, 113-122.
 29. OECD (2009) Hochschule, Innovation und Unternehmertum Kriterien und Beispiele Guter Praxis. Paris: OECD.
 30. Program EXIST. Dostępny na: https://www.exist.de/EXIST/Navigation/DE/Home/home.html [15.02.2022].
 31. Rachwał, T. (2019) Przedsiębiorczość jako kompetencja kluczowa w systemie edukacji. W: T. Rachwał (red.) Kształtowanie kompetencji kluczowych. Warszawa: FRSE, 16-35.
 32. Rachwał, T. i Wach, K. (2016) Badanie intencji przedsiębiorczych młodego pokolenia: wyniki ankietyzacji wśród studentów kierunków nieekonomicznych. Przedsiębiorczość – Edukacja, 12, 405-415. Dostępny na: https://p-e.up.krakow.pl/article/view/3171/2794 [20.04.2022].
 33. Reynolds, P.D., Camp, S.M., Bygrave, W.D., Autio, E. i Hay, M. (2001) Global Entrepreneurship Monitor. Summary report. London-Boston: London Business School and Babson College.
 34. Ripsas, S. (1997) Entrepreneurship: ein interdisziplinäres Forschungsgebiet. W: S. Ripsas (red.) Entrepreneurship als ökonomischer Prozeß. Wiesbaden: Deutscher Universitätsverlag, 257-277.
 35. Sieger, Ph., Raemy, L., Zellweger, T., Fueglistaller, U. i Hatak, I. (2021) Global Student Entre preneurship 2021: Insights From 58 Countries. St. Gallen-Bern: KMU-HSG/IMU.
 36. Stankiewicz, B. i Strojny, J. (2009) Wielowymiarowa analiza przedsiębiorczości – metodologia, narzędzia i znaczenie dla społeczeństwa informacyjnego. Przedsiębiorczość – Edukacja, t. 5, 117-132.
 37. Sternberg, R., Gorynia-Pfeffer, N., Stolz, L., Baharian, A., Schauer, J., Chlosta, S. i Wallisch, M. (2021) Global Entrepreneurship Monitor. Unternehmensgründungen im weltweiten Vergleich. Länder bericht Deutschland 2020/21.Eschborn: RKW.
 38. Sternberg, R., Vorderwülbecke, A. i Brixy, U. (2014) Global Entrepreneurship Monitor. Unternehmens gründungen im weltweiten Vergleich. Länderbericht Deutschland 2013. HannoverNürn berg: Global Entrepreneurship Research Association.
 39. Tarnawska, A., Orłowska, J., Skowrońska, A., Zakrzewski, R. i Nieć, M. (2021) Raport z badania Global Entrepreneurship Monitor Polska 2020. Warszawa: Polska Agencja Przedsiębiorczości.
 40. Timm, J.M. (2018) Sustainable EntrepreneurInnen Ihr Lebensweg als Lerngeschichte und was wir von ihnen lernen können. Berlin: Berliner Wissenschaftsverlag. UnternehmerGeist. Dostępny na: https://idw-online.de/de/news97346 [20.02.2022].
 41. Wach, K. (2014) Paradygmat gospodarki przedsiębiorczej a polityka wspierania przedsiębiorczości. W: K. Zieliński (red.) Formy i przejawy współczesnej przedsiębiorczości w Polsce. Warszawa: Difin, 13-30.
 42. Wagner, N. (2019) Projektvorstellung Berufsorientierung für Geisteswissenschaftlerinnen und Geis tes wissen schaftler an der Universität Potsdam. W: W. Schubarth, S. Mauermeister, F. Schulze-Reichelt i A. Seidel (red.) Alles auf Anfang. Befunde und Perspektiven zum Studien gang. Potsdam: Universitätsverlag Potsdam, 273-282. Dostępny na: https://publishup.
 43. uni-potsdam.de/opus4-ubp/frontdoor/deliver/index/docId/42854/file/pbhs04_273-282.pdf [25.04.2022].
 44. Walter, A. i Auer, A. (2009) Academic Entrepreneurship Unternehmertum in der Forschung.Wiesbaden: Gabler.
 45. Weißmann, S. (2021) Erwerbstätige in Kultur und Kulturwirtschaft. Sonderauswertung aus dem Mikrozensus 2019. Wiesbaden: Statistisches Bundesamt.
 46. Wissema, J.G. (2009) Uniwersytet trzeciej generacji. Uczelnia XXI wieku.Zębice: Wydawnictwo Zante.